Νέα Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας σε χώρους εργασίας

Νέα Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας σε χώρους εργασίας


Η σήμανση Ασφάλειας και Υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος ενός ξενοδοχείου απαιτείται να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄67) καθώς και της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης υπ’ αριθ. 15 (ΦΕΚ 3149/Β’/2014) σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η εναρμόνιση των εικονοσημάτων υποχρέωσης, προειδοποίησης, απαγόρευσης και διάσωσης με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ISO 7010:2011.

Η ορθή ανάρτηση των σημάνσεων και η τήρηση των προδιαγραφών, προϋποθέτει μελέτη και κατάλληλο σχεδιασμό προκειμένου αυτά να εξυπηρετούν το σκοπό τους δηλαδή την υπόδειξη, παρακίνηση, απαγόρευση τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων και αποτελεί απαίτηση του Federation of Tour Operators (FTO) και ζητείται από όλους τους Tour Operators.

Ασπιρτάκης Γιάννης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc –  Ergoprolipsis